ดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์เอกสารประกอบ

1.การประชุมปฐมนิเทศ

2.การสัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ ในการออกแบบ

3.การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

4.การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

5.การสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด

6.การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

7.จดหมายข่าวโครงการ