งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ

จังหวัดเชียงราย

งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

       การพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่คำ ที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กกระจายอยู่โดยทั่วไป แต่ยังคงมีปัญหาด้านน้ำภายในลุ่มน้ำ มีสาเหตุมาจากในฤดูแล้งไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร และช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เป็นประจำทุกปี 

ปี 2566 กรมชลประทาน จึงได้ว่าจ้าง บริษัท วิศวชลกร จำกัด ดำเนินการสำรวจ ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประเภทอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์โครงการ

      เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งประโยชน์ในอุตสาหกรรมชุมชน

การมีส่วนร่วม

แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ